เบอร์โทรศัพท์

+66 2 101 2799

อีเมล:support@baufensasia.com
Select Language :
Building the future, Restoring the past.

ใบรับประกัน

ใบรับประกัน

ใบรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

การเปลี่ยนสินค้า

1. สินค้าที่นำมาเปลี่ยนจะต้องเป็นสินค้าที่เกิดจากการผลิตที่ไม่ได้มาตราฐานเท่านั้น หากสินค้าเกิดชำรุดจากการผลิดทางบริษัทฯ จะพิจารณาตามสภาพของสินค้า และถือการตัดสินของบริษัทฯเป็นการสิ้นสุด

2. ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินค้าต้องไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ โปรดแสดงบัตรรับประกันที่ระบุข้อความสมบูรณ์ และไม่มีรอบแก้ไข บัตรรับประกันหายทางบริษัทไม่ออกให้ใหม่

3. สินค้าที่ลูกค้านำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยยังไม่ผ่านการใช้งาน

4. ลูกค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะร้านค้าที่ลูกค้าซื้อ หรือ ที่บริษัท บาวเฟ้นส์ เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

5. สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนทุกกรณี

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ในสี ไซส์ และรุ่น เดี่ยวกันกับที่ลูกค้านำมาเปลี่ยน

การซ่อมสินค้า

1. ลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันสินค้า ที่ีมีข้อความสมบูรณ์ Warranty No./Serial Number ตรงกันกับของบริษัทฯ เมื่อต้องการซ่อมสินค้า

2. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการซ่อมสินค้า รับประกัน 12 ปี สำหรับ ประตู,หน้าต่างและกรอบ uPVC, รับประกัน 1 ปี สำหรับ อุปกรณ์,รับประกัน 1 ปี สำหรับ การติดตั้ง และส่งซ่อมเฉพาะสินค้าที่ทางบริษัทฯพิจารณาเห็นว่าซ่อมได้ (ระยะเวลาในการซ่อมสินค้า 30 วันทำการ)

3. กรณี ที่มีบัตรรับประกันสินค้า แต่ตรวจพบว่าสินค้าไม่ใช่สินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน ซ่อมสินค้าในทุกกรณี

4. กรณี ไม่มีบัตรรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน ซ่อม สินค้าในทุกกรณี

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการใช้อย่างผิดวิธีเนื่องจากสาเหตุดังนี้

   - ภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า ฯลฯ

   - ใช้สินค้าด้วยความประมาทหรือ เกิดอุบัติเหตุจากระหว่างการใช้งาน เช่น ทำตก, ทำหล่น, ทำแตก, งัดแงะ ฯลฯ

   - สินค้าถูกถอดซ่อม หรือ ดัดแปลงมาแล้ว โดยไม่ได้เกิดจากการผลิต หรือ การติดตั้งจากทางบริษัทฯ

   - ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน หรือ นำไปใช้กับงานที่ผิดประเภท

5. กรณีสินค้าส่งซ่อม ทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะติดต่อเพื่อยืนยันการซ่อมภายใน  7 วันทำการ ซึ่งสินค้าอาจไม่เหมือยเดิม 100% และลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมตามมูลค่าของความเสียหาย

6. ห้ามแก้ไขข้อความในบัตรรับประกันสินค้า